Committee 2015-2016

Baburai Shah
President
Vinod Parekh
Vice President
Jayant Doshi
Secretary
Hasmukh Parekh
Joint Secretary
Punam Patwa
Treasurer
Ashok Mehta
Joint Treasurer
Praful Shah
Public Relations
Jasuben Sheth
Entertainment
Indrakant Bakhai
Rama Doshi
Vinod Kapashi
Pragna Mandalia
Ella Shah
Jaykumar Shah
Chiman Sheth