Committee 2017-2018

Vinod Parekh
President
Vinod Kapashi
Vice President
Jayant Doshi
Secretary
Jaykumar Shah
Joint Secretary
Punam Patwa
Treasurer
Ashok Mehta
Joint Treasurer
Praful Shah
Public Relations
Jasuben Sheth
Entertainment
Baburai Shah
Ex Officio Member
Kishor Doshi
Hasmukh Parekh
Pragna Mandalia
Purnima Mehta
Ella Shah
Chiman Sheth
Mahendra Vora